Privacy Policy

บจก. เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ขอให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านที่ให้แก่บริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ www.acestarinter.com เป็นข้อมูลที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ รับประกันจะปกป้อง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

เมื่อท่านในฐานะผู้ใช้บริการไม่ว่าในนามส่วนบุคคลหรือในนามบริษัทเข้าถึงเว็บไซต์ ติดต่อ และ/หรือใช้บริการขอบริษัทฯ รวมถึงกรณีที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้ความยินยอมใดๆ แก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโนยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพิ่มเติมโดยไม่มีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการให้ความยินยอมใดๆ ซึ่งท่านอาจเคยได้ให้แก่บริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์อย่างละเอียด หากท่านไม่ตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการใดๆ แก่ท่าน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับสำหรับเว็บไซต์ การติดต่อ และ/หรือการบริการของบริษัทฯ เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับสำหรับแอปพลิเคชัน บริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก 

บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้  บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่ บจก. เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ประมวลผลในการให้บริการและติดต่อกับท่าน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยตรงแก่ท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อสื่อสารตอบกลับการขอข้อมูลใบเสนอราคาของท่าน การจัดส่งสินค้า การบริหารความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า การนำเสนอสินค้าใหม่หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกระบวนการในการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ต้องใช้ประมวลผล มีดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล
 2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
 3. ข้อมูลการใช้บริการของท่าน เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของท่าน รายละเอียดสินค้า และบริการที่ท่านซื้อจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่ท่านชำระให้แก่บริษัทฯ 
 4. ข้อมูลความสนใจและความต้องการของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถปรับการนำเสนอสินค้า และ/หรือบริการได้เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
 5. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับระบบของบริษัทฯ และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน
 6. ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้เกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ท่านต้องการ หรือข้อมูลที่ท่านให้เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจให้แก่บริษัทฯ ระหว่างการติดต่อสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่ท่าน หรือระหว่างการติดต่อเพื่อการให้บริการหลังการขายต่างๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้แก่ บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อ:

 1. ท่านติดต่อกับบริษัทฯ (เช่น เมื่อท่านติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล ขอใบเสนอราคา ด้วยวิธีการประชุมแบบพบหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล)
 2. ท่านลงทะเบียนความสนใจ และให้ความสนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ จากบริษัทฯ (เช่น หนังสือพิมพ์ข่าว)
 3. ท่านเข้าร่วมการทำแบบสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น
 4. ท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน และให้บริการของบริษัทฯ (เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเป็นกระดาษแบบฟอร์ม)
 5. ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ด้วยเหตุผลอื่น

 

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการเก็บ และใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. การส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อกลับเพื่อนำเสนอข้อมูลใบเสนอราคาที่ท่านร้องขอ การจัดส่งสินค้าบริการ รวมถึงการให้บริการหลังการขายแก่ท่าน ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการซ่อมแซมและรับประกันความชำรุดบกพร่อง การให้บริการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของบริษัทฯ หรือการให้บริการสนับสนุนลูกค้าในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน การส่งข้อมูลให้แก่ท่านผ่านทางอีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่น หรือการติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับความสนใจของท่าน
 3. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ มีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน และการควบคุมรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประเมินถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเพื่อความจำเป็นเท่านั้น
 4. การจัดการตอบรับการสื่อสารเมื่อท่านติดต่อเรา (เช่น เพื่อการตอบคำถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียน การใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
 5. การวิเคราะห์ความสนใจของท่าน เพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบกระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทฯ และท่าน
 6. การป้องกันและตรวจสอบการกระทำที่อาจผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ เช่น การป้องกันและการปกป้องสิทธิกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ต่างๆ ของบริษัทฯ
 7. การเข้าถึงหรือเข้าร่วมในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมแลกคะแนนสะสมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น ซึ่งท่านอาจตกลงเข้าร่วมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
 8. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทฯ อาจมี และต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี หรือหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
 9. จุดประสงค์อื่นใดที่พิจารณาได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการตามกฎหมายต่อท่าน และอาจต่อเนื่องไปภายหลังการสิ้นสุดหน้าที่ตามสัญญา หากเป็นส่วนที่บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการต่อสู้ หรือปกป้องสิทธิที่บริษัทฯ อาจมีต่อท่าน โดยเฉพาะส่วนของการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยเก็บต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว และบริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความยินยอมของท่าน จนกว่าท่านจะใช้สิทธิในการยกเลิกความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงใช้บริการของบริษัทฯ อยู่ จึงถือว่าท่านยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการเก็บเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลดังนี้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่บริษัทฯ อาจมีให้ท่าน:

 1. เปิดเผยแก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานในเครือ หรือหน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจและการค้า) ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทฯ ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการส่งต่อ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และอยู่บนพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น
 2. ข้อมูลต่างๆ ในการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจได้รับการเก็บรักษาไว้ในระบบ Cloud (ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ ในการใช้บริการดังกล่าว บริษัทฯ รับประกันการพิจารณาตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นพิเศษด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
 3. บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความจำเป็นในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิใดๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น เช่น การเปิดเผยข้อมูลการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่านต่อผู้เป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าวโดยตรง ในฐานะผู้มีสิทธิและผู้เสียหายโดยตรง โดยบริษัทฯ รับประกันจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
 4. ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ
  บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย โดยจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
 5. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

Cookies ที่ บจก. เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ใช้ในการให้บริการแก่ท่าน

Cookies คือ text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งาน อินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ Cookies หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทต่อไปนี้

 1. Strictly Necessary Cookies เป็น Cookies ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของเว็บไซต์ และการให้บริการแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 2. Other Cookies: ซึ่งอาจรวมถึง Cookies ประเภท Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ หรือ Cookies ประเภท Performance Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และ Cookies ประเภท Advertising Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึงลักษณะการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ

สำหรับ Cookies ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้ Cookies ดังกล่าว เพื่อการให้บริการของเว็บไซต์เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ หาก บริษัทฯ ไม่ใช้ Cookies ประเภทดังกล่าว บริษัทฯ ย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ และในส่วนของ Cookies ประเภทอื่นนั้น หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะใช้ Cookies ดังกล่าว ทั้งหมด เพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภท Cookies

แม้ว่าการใช้ Cookies จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการ ท่านสามารถลบการตั้งค่า Cookies บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทของ Cookies ดังกล่าว

การทำการตลาดทางตรง

หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ แล้ว เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ/ หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ และ / หรือหน่วยงานในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจ หรือเป็นประโยชน์แก่ท่านได้ เว้นแต่ท่านใช้สิทธิในการถอนความยินยอมดังกล่าว

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทฯ รับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติภายใน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทฯ รับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทฯ ได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ บริษัทฯ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อมีการถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว 

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

 • ชื่อ: Ace Star International Trading Co., Ltd.
 • สถานที่ติดต่อ:  42 เพชรเกษม 21 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
 • ช่องทางการติดต่อ:0 2408 1580
 • อีเมล: [email protected]